Plasgwyn

 

Arferai Plasgwyn fod yn westy a oedd yn eiddo i’r teulu Hughes o 1970. Yn 1998 penderfynodd y teulu addasu’r gwesty’n Gartref Nyrsio pwrpasol gyda 38 gwely.

Mae Plasgwyn yn Gartref Nyrsio cofrestredig sy’n darparu gofal nyrsio 24 awr gan dîm o nyrsys ac ymarferwyr gofal profiadol sydd â chymwysterau uchel. Rydym yn darparu gwasanaethau nyrsio, preswyl, dementia a seibiant i oedolion sydd at ei gilydd dos 65 oed.

Mae Plasgwyn wedi cael enw rhagorol am ofal lliniarol a diwedd oes a’n nod yw sicrhau bod ein defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu trin fel unigolion gyda’r urddas a’r parch eithaf, gan sicrhau eu bod yn derbyn gofal da mewn awyrgylch cyfeillgar, glân, diogel ac atyniadol.

Rhoddir y gofal a’r sylw gorau i’r bobl yr ydym yn eu cynorthwyo, gan deilwra’r gofal hwnnw i’w hanghenion penodol. Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd i wella’r gofal nyrsio sydd yma, a thrwy hynny, wneud bywyd y defnyddwyr gwasanaeth yn fwy cyfforddus: Plasgwyn oedd y cartref nyrsio cyntaf yn yr ardal i allu gweinyddu hylifau isgroenol ac osgoi gorfod mynd i’r ysbyty’n ddiangen. Ni hefyd yw’r cartref cyntaf yn yr ardal i brynu peiriant ChoaguCheck sy’n golygu nad oes angen cymryd gwaed.

Mae pob ystafell wely yn un en suite ac wedi ei chynllunio i’r safonau uchaf posibl. Mae gan bob ystafell wely welâu y mae'n bosibl codi a gostwng rhannau ohonynt ac offer arbenigol angenrheidiol i sicrhau bod ein preswylwyr yn gyfforddus a diogel. Hefyd mae teledu LCD a phwynt ffôn ym mhob ystafell. Mae dwy lolfa, llyfrgell ac ystafell deulu ac mae gan Blasgwyn ei salon trin gwallt ei hun.

Mae ein cogyddion yn paratoi dewis helaeth o brydau a chacennau cartref blasus ac maent yn darparu prydau ar sail gofynion unigol defnyddwyr gwasanaeth.

Mae gerddi heirdd yng nghefn y cartref nyrsio sy’n edrych dros y caeau a physgodfeydd Eisteddfa. Mae’r ardd wedi ei thirlunio a rhannau ohoni wedi eu haddasu ar gyfer pobl sy’n gorfforol anabl; sy’n caniatáu i ddefnyddwyr gwasanaeth gynnal eu “llain fach” eu hunain.

Rheolir Plasgwyn gan Mrs Jill V Jones (RGN)


Gweld Cartrefi Gofal Cariad ar fap mwy

 

 

 

Ffotograffau

pix pix pix pix pix pix

...mwy o ffotograffau

 

Bookmark and Share

Plasgwyn

 • Pentrefelin,
 • Criccieth,
 • Gwynedd
 • LL52 0PT
 • Rhif ffôn: : +44(0)1766 522559
  FFACS:+44(0)1766 522505


Gweld Cartrefi Gofal Cariad ar fap mwy

Bodawen

 • Bodawen,
 • Porthmadog,
 • Gwynedd,
 • LL49 9PR
 • Rhif ffôn: : +44(0)1766 513422
  FFACS:+44(0)1766 513767


Gweld Cartrefi Gofal Cariad ar fap mwy